Technické podmínky kotevních spon TST

Kotevní spona TST 1 n. a 2 n.

1. Technický popis
Předmětem certifikace je kotevní spona řady TST 1 n. dlouhodobě působící v konstrukci. Kotevní spona TST je vyrobena z korozivzdorné oceli X5CrNi1 8-10 s minimální pevností na mezi kluzu 350 N/rmri2 u kulatiny a 250 N/rmri2 u pásové oceli. Průběh jednotlivých ocelových prutů je volen tak, aby byly v řezu zachyceny tahové a tlakové síly a hlavní napětí. Nastykování tažené výstuže je ze dvou profilů tak, aby bylo zajištěno spolehlivé ukotvení. Pro zachycení hlavního napětí slouží pásová ocel, procházející šikmo řezem. Kotevní spony TST se vyrábějí pro základní tloušťky desek 150, 160, 180, 200, 210, 220, 240, 250 a 270 mm.

Lze vyrobit kotevní spony i pro nestandardní tloušťky desek na žádost odběratele. Krycí vrstva tažené výztuže je 20 mm a tlačené 15 mm. Místo mezi jednotlivými sponami, v místě tepelné dilatace, se doplní mezikusy ze stabilizovaného polystyrenu.Velikost těchto mezikusů je závislá na osové vzdálenosti kotevních spon. Do desek se spony osazují společně s výztuží. Každá spona musí být v bednění zafixována tak, aby byly zajištěny krycí vrstvy a aby při ukládání a hutnění betonu nemohlo dojít k jejich posunutí nebo pootočení. Osové vzdálenosti kotevních spon musí být u každého použití dokladovány statickým výpočtem, přičemž osová vzdálenost nesmí být větší než dvě tloušťky desky a maximálně 400 mm. Podrobnosti o kotevních sponách jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Soustava kotevních spon uložených v železobetonových dílcích zamezuje ochlazování konstrukce uvnitř objektu a zamezuje vzniku plísní a tepelných ztrát.

2.Deklarované vlastnosti

Vlastnosti kotevních spon TST 1 n. jsou uvedeny v následující tabulce:
 

Poř.č.

Posuzované vlastnosti výrobku

Zkušební předpis

Hodnota parametru

1

Rozměrová přesnost kotevní spony-kotevní délka
-výška spony

CSN 7302112-5

±20 mm
± 5 mm

2

Deklarovaná únosnost jedné kotvy Md(kNm)
-pro tloušťky 150 mm
l60mm
l80mm
200 mni
2l0mm
220 mm
240 mm
250 mm
270mm

ČSN 732030 ETAG No.1


4,9
5,4
6,4
7,4
7,9
8,4
9,4
9,9
10,9

3

Deklarovaná únosnost jedné kotvy Qd(kN) Pro tloušťku desek: 150,160,180,200,210,220,240, 250,270 mm

ČSN 732030 ETAG No. 1

10,0

4

Namáhání ohybem,smykem a kombinací Smyku a ohybu
-poměr Mch/Md
-poměr Qch/Qd
-poměr celkového a trvalého přetvoření podle normy CSN 732030

ČSN 732030 ETAG No.1


>1,8
>1,8
<0,4

 

3.Použité technické předpisy a normy


1 .Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
2.Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/l 990 Sb.o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
3.Vyhláška č.137/1 998 Sb.Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9.června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 

České technické normy:
 

1. ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů.
2. CSN 730212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě.Kontrola přesnosti.Část 5:Kontrola přesnosti stavebních dílců.
3. CSN 732030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí.Společná ustanovení.
4. CSN 732031 Zkoušení stavebních objektů,konstrukcí a dílců.Společná ustanovení.
5. CSN 732045 Zjišťování hmotnosti stavebních dílců.
6. CSN 732046 Zatěžovací zkoušky betonových dílců.
7. CSN 731373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu.
8. CSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.Část 1 až 4. 

Jiné technické normy:

Zkušební předpis, postup na stanovení spolehlivosti kotev do betonu ZP VÚPS-03/95, zpracovaný podle evropského stavebně technického osvědčení ETAG No. 1: Guideline for European technical approval of metal anchors for use in Concrete Edition 1997.

 4.Zkoušení

Poř.č.

Kontrolované parametry výrobku

Zkušební postup

Četnost

Počet zkušebních vzorků

1

Rozměrová přesnost

CSN 730212-5

1x za dva roky

3

2

Únosnost

ČSN 732030 ETAG No. 1

1x za dva rok

3


 5.Vymezení způsobu použití ve stavbě

Kotevní spony slouží k tepelnému oddělení vnějších železobetonových stavebních dílců
(balkonů, lodžií, atik apod.) a k zabezpečení přenosu vnitřních sil, působících v konstrukci.
 

6.Označování

Kotevní spony jsou při balení vybaveny letákem firmy s technickými informacemi o výrobku a upozorněním na správnou montáž. Pro správnou orientaci při uložení spony do železobetonové desky je na každém výrobku razidlo výrobce TST a označení červenou barvou. Razidlo a červená barva označují směr uložení ven ze stavby.

7.Balení a skladování

Balení jednotlivých kotevních spon se provádí volně do svazků, většinou po deseti kusech, svázaných drátem a zabalených do balicí folie. Podle požadavků odběratele mohou být dodávány i jednotlivě. Skladování výrobků je prováděno odděleně podle druhu.Výrobky se dopravují běžnými dopravními prostředky.

Kontakty

Kontakt:
Oldřichov v Hájích 76
463 31 Chrastava
Česká republika

Tel.:   +420 485 102 505
Fax:   +420 485 102 505
Mobil: +420 606 481 041

E-mail: trostkarel@seznam.cz

Web:
www.tsttrost.cz
www.trost.euroregin.cz

Aktuality

^